Uw persoongegevens in GOEDE HANDEN.

In de wet wordt de term 'verwerking' gebruikt. Dat is een zeer breed begrip waaronder alles wordt verstaan wat met gegevens kan worden gedaan: van verzamelen tot en met het vernietigen van gegevens.Wij moeten er niet alleen voor zorgdragen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig worden verwerkt, maar ook dat dit gebeurt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of voor daarmee verenigbare doeleinden. Deze moeten door ons aan u zijn kenbaar gemaakt. Doeleinden van gegevensverwerking Voor wat voor soort doeleinden mogen wij persoonsgegevens van u verwerken? Enkele voorbeelden:
    o voor het beoordelen en accepteren van u als (toekomstige) klant;
    o voor het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
    o voor marketingactiviteiten om daarmee de relatie met u en andere klanten te behouden of te versterken.Wij moeten dan wel steeds een zorgvuldigheidsafweging maken. U kunt in dit geval aangeven dat u niet meer voor            dit soort doeleinden benaderd wilt worden;
    o voor fraudebestrijding.Wanneer wij fraude vermoeden, zal voor informatie-uitwisseling contact worden gelegd met een speciaal daarvoor ingericht meldpunt;
    o om aan bepaalde wetten te voldoen (bijvoorbeeld de Wet melding ongebruikelijke transacties, de Wet toezicht kredietwezen e.d.);
    o voor statistische en wetenschappelijke analyses.

Correct omgaan met bijzondere gegevens.

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiŽle diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd.Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant.Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor een financiŽle dienst.

Juistheid van de gegevens

Het is zowel voor u als voor ons belangrijk dat de gegevens die zijn verzameld, juist zijn.Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben, ook kloppen, dan kunt u daar navraag naar doen.Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens leveren. Blijken er onjuistheden, dan kunt u bij ons een verzoek indienen tot verbetering van deze gegevens. In dit geval moeten wij u binnen 4 weken schriftelijk laten weten of aan uw verzoek kan worden voldaan, en zo niet, wat de reden daarvoor is.Wat betreft de medische gegevens mag u - op verzoek - het medisch dossier inzien als wij dat hebben aangelegd.

Bezwaar

U kunt altijd, op de door uw financiŽle instelling aangegeven manier, laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als voor u bijzondere persoonlijke omstandigheden gelden. In een dergelijk geval zullen wij deze bijzondere omstandigheden nader in overweging nemen.

Geschillen

Bent u het niet eens met onze handelwijze, dan kunt u bij ons een klacht indienen. Als u ontevreden bent over de afhandeling daarvan, dan is altijd nog beroep mogelijk.
Voor verzekeraars kunt u zich wenden tot het
Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag, telefoon 070-3338999.
U kunt zich ook wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag of tot de rechter.
De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingen geldt voor verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars.
De integrale tekst van deze code en de toelichting zijn te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars:
www.verzekeraars.nl   © 2003


Dit is een gemeenschappelijke uitgave van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.